Bachelor InformaticaThe following thesis was written by a student in the 2021-2022 class of the Bachelor Informatica programme at Leiden University.


Thesis details

TitleProgrammeren voor Blinde en Zwaar Slechtziende Leerlingen
StudentSchaap, A.
ProgrammeBachelor Informatica
Year2021-2022
SupervisorsA. van der Meulen (first supervisor)
prof.dr.ir. N. Mentens (second supervisor)
Thesis Open Thesis PDF

Citation details

Schaap, A., Programmeren voor Blinde en Zwaar Slechtziende Leerlingen, Thesis Bachelor Informatica, LIACS, Leiden University, 2022.